دیده بگشا ...

من زخم های کهنه دارم بی شکیبم/ من گرچه اینجا آشیان دارم غریبم...

مرداد 94
1 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
2 پست
آذر 93
4 پست
آبان 93
5 پست
مهر 93
2 پست
دی 92
1 پست
آبان 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
3 پست
خرداد 92
6 پست
اسفند 91
3 پست
دی 91
3 پست
آذر 91
4 پست
آبان 91
4 پست
مهر 91
6 پست
شهریور 91
3 پست
مرداد 91
4 پست
تیر 91
3 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
5 پست
بهمن 90
7 پست
دی 90
3 پست
آذر 90
7 پست
آبان 90
14 پست
مهر 90
6 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
3 پست
تیر 90
3 پست
خرداد 90
2 پست
حرف_دل
58 پست
دولت_عشق
58 پست
درد
2 پست
راه
33 پست
جاسوسی
1 پست
آغاز
14 پست
انتظار
2 پست
تکالیف
11 پست
نشونه
10 پست
سفرنامه
9 پست
تلنگر
2 پست
عادات
2 پست
میلاد
2 پست
حقوق
10 پست
نفقه
1 پست
مهریه
2 پست
معصیت
2 پست
ضعف
2 پست
ترس
1 پست
آوینی
1 پست
اختلاط
1 پست
مشایی
1 پست